Působnosti členů výboru

Mezi zasedáními výboru bude neodkladné věci řešit exekutiva výboru ve složení předseda společnosti, místopředseda společnosti, vědecká sekretářka společnosti a hospodář společnosti. Činnost exekutivy podléhá dodatečnému schválení výborem společnosti.

Ve výboru budou nadále pracovat následující pracovní skupiny a komise:

Pracovní skupina pro legislativu: Ing. Cmíral (vedoucí), Ing. Grošpic, doc. Lopot, Ing. Mayer a Ing. Nováková. Skupina bude spolupracovat na tvorbě nového zákona, který má nahradit zák. 96, na novelizaci prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu a na dalších legislativních normách, budou-li na pořadu dne. Pokusí se rovněž iniciovat technickou novelu zák. 268/2014 (viz dále).

Pracovní skupina pro vzdělávání: doc. Hozman (vedoucí), Ing. Grošpic – bude pokračovat v organizování akreditovaných kvalifikačních kurzů, tematických bloků v rámci specializačního vzdělávání Klinické inženýrství, které pod hlavičkou IPVZ rozběhl Ing. Grošpic (doc. Hozman nyní převzal jeho post vedoucího katedry klinického inženýrství IPVZ) a dalších možných forem celoživotního vzdělávání.

Pracovní skupina pro přípravu WCMPBME 2018 v Praze bude pokračovat ve stávajícím složení Ing. Cmíral (vedoucí), doc. Lhotská, doc. Lopot, Ing. Mayer.

Komise pro udělování cen za nejlepší publikace – doc. Krajča (vedoucí), Ing. Korpas, doc. Lhotská, prof. Roubík

Sekci biomedicínské informatiky povede nadále - bude doplněno později

Kompetence a povinnosti jednotlivých členů výboru:

Ing. Cmíral – oficiální zastupování společnosti navenek (především vůči mezinárodním organizacím, předsednictvu ČLS a MZ), průběžné úkolování členů výboru a kontrola plnění úkolů, skloubení různých činností do systematického celku, zprávy o činnosti, příprava agendy pro zasedání výboru, kontrola a podpis zápisů ze zasedáních výboru.

Ing. Grošpic – oblast vzdělávání (AKK BMT + BMI, specializační vzdělávání Klinické inženýrství)

doc. Hozman – oblast vzdělávání (AKK BMT + BMI, specializační vzdělávání Klinické inženýrství, certifikované a další kurzy CŽV), zajištění fungování webovské stránky společnosti, příprava telekonferenčních zasedání výboru.

Ing. Korpas – styk výboru s redakční radou časopisu Lékař a technika 

doc. Krajča – vedení členské kartotéky a emailový styk se členy podle aktuálních potřeb společnosti.

doc. Lhotská – zastupování společnosti v IFMBE (v General Assembly a na zasedání národních sekretářů), pořádání domácích odborných akcí v akademické oblasti, zastupování společnosti v Pracovní skupině ČLS-JEP pro elektronické zdravotnictví, zastupování společnosti v EFMI jako chair pracovní skupiny Personal Portable Devices, zastupování společnosti v ISfTeH (národní zástupce a spolupředsedkyně pracovní skupiny WoW - Working Group on Women), zastupování společnosti v pracovní skupině MPSV (aktivity č. 13) " Podpora asistivních technologií v projektu Podpora procesů v sociálních službách“.

doc. Lopot – zastupování předsedy v době jeho nepřítomnosti, přidělování kreditů akcím z oblasti BMI, zastupování společnosti v akreditační komisi Ministerstva zdravotnictví a v Přípravném výboru České komory zdravotnických pracovníků, kompletace ročních plánů odborných akcí společnosti.

Ing. Mayer – hospodaření společnosti, zajišťování pronájmu sálu Lékařského domu pro akce společnosti, zastupování společnosti v „Komisi MZ pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků", a v případě potřeby zastupování společnosti v ad hoc ustavených komisích a pracovních skupinách, spolupráce se SAK.

Ing. Nováková – zajištění zpětné vazby se členy společnosti pracujícími ve zdravotnickém terénu prostřednictvím webovského diskuzního fóra a pořádání odborných akcí podle vytipovaných potřeb terénu.

prof. Roubík – nadále vedoucí redaktor časopisu Lékař a technika